Privacy reglement 

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. Een  goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen de school is daarvoor een  randvoorwaarde. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt nieuwe en verdergaande eisen aan de  omgang met persoonsgegevens. Het privacyreglement van WSKO en het beleid dat daaraan ten  grondslag ligt hebben wij daarom herzien en aangevuld op de punten waar de AVG dit vereist.  

Met het reglement beoogt WSKO ervoor zorg te dragen dat op de school/scholen van WSKO de  verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform de Verordening, de implementatiewet  Verordening, sectorgedragscodes, sectorbeveiligingscodes en organisatie-specifieke (interne)  regelingen.  

Dit houdt onder andere in dat:  

a. de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt beschermd tegen onrechtmatige verwerking  en/of misbruik van die gegevens, tegen verlies en tegen het verwerken van onjuiste gegevens;  b. wordt voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel  waarvoor ze verzameld zijn; en 

c. de verwerkingen niet leiden tot een hoog risico voor de betrokkenen. 

Het college van bestuur zal in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming passende  maatregelen ten uitvoer leggen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan de ouder- en  personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad en aan de Raad van Toezicht.  

College van bestuur 

WSKO