De medezeggenschapsraad

Wie neemt op school de beslissingen? Mag het schoolbestuur alles alleen bepalen of de directeur? Of mogen ouders en leerkrachten ook meebeslissen? Op bepaalde punten mogen ze dat en daarvoor is een wettelijk orgaan ingesteld namelijk de medezeggenschapsraad (MR).

Op de Verburch-hof zijn er 3 leerkrachten en 3 ouders die samen de MR vormen.

Ouders
Manfred Grund, vader van Jelthe en Thijn (5b)
Guido Hemelraad, vader van Fabiënne (6a) en Rosanne (1/2d)
Arthur Wensveen, vader van Denn (5a)

Leerkrachten
Martine Bol (5a)
Maaike Verbruggen (7b en 8b)

De Verburch-hof maakt deel uit van de Stichting "WSKO" die nog 17 andere scholen in het Westland bestuurt. In de praktijk overlegt de MR met de directeur als vertegenwoordiger van het bestuur over de gang van zaken op de Verburch-hof en wordt via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad direct overlegd met het bestuur over bovenschoolse zaken.
Leo Haring, vader van Kim (6a) en Bas (6b) , is lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De MR praat niet alleen mee maar geeft ook adviezen en beslist mee. Over bepaalde zaken heeft de MR (de oudergeleding en/of leerkrachtengeleding) medebeslissingsrecht, zoals over onderwijskundige doelstellingen, schoolwerkplan, schoolreglement, activiteitenplan, beleid over ouderparticipatie, formatieplan, en regels over veiligheid en gezondheid. Als de MR instemmingsrecht heeft over een voorstel, kan het bestuur geen besluiten nemen zonder instemming van de MR. Over alle andere zaken die de school aangaan mag de MR alleen adviseren. Ook een advies van de MR moet het bestuur terdege in overweging nemen.

De MR is dus de officiële spreekbuis van de ouders richting schoolbestuur. In de MR zitten zowel vertegenwoordigers van de ouders als van het personeel, met ieder hun eigen bevoegdheden. De zetelverdeling tussen ouders en personeel is altijd fifty-fifty. De MR van de Verburch-hof bestaat uit 6 leden. Iemand die wordt gekozen voor de MR zit in principe 3 jaar bij de MR. Bij een aftredend lid worden de ouders via een nieuwsbrief op de hoogte gesteld waarna iemand zich kan aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen binnen de MR dan worden de nieuwe leden gekozen door middel van verkiezingen.

De MR van de Verburch-hof zet zich in voor de leerlingen en de leerkrachten van de school. Wij willen daarom bereikbaar zijn voor iedereen en staan open voor vragen, opmerkingen en suggesties. Dit kan mondeling en u kunt een mail sturen naar verburch-hof.mr@wsko.eu