Leerlingenzorg

Op de Verburch-hof stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de leerbehoeften van het kind. Om de leerlingenzorg voor alle kinderen op onze school te realiseren, monitort de intern begeleider het zorgproces van onze school, zij zorgt voor coördinatie en ondersteuning.

Zorg voor leerlingen wordt in eerste instantie uitgevoerd door de leerkracht in de klas. Wanneer de problematiek van dien aard is dat de leerkracht advies en begeleiding nodig heeft van de intern begeleider, zal de leerkracht de intern begeleider hierover inlichten. Gezamenlijk met ouders, leerkracht, intern begeleider en leerling wordt er gezocht naar oplossingen en mogelijkheden.

 Als de school een hulpvraag heeft of handelingsverlegen is, worden partners/extern deskundigen ingeschakeld, bijvoorbeeld het Samenwerkingsverband en/of het SKT.
(Sociaal kernteam)

Op de Verburch-hof wordt passend onderwijs gegeven: onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden (onderwijsbehoeften) van de leerlingen. Scholen hebben een zorgplicht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het uitgangspunt hierbij is dat basisscholen zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan de behoeften van leerlingen. Wanneer er een ondersteuningsvraag is, kan het samenwerkingsverband ingezet worden, zodat er eventueel een extra budget beschikbaar komt.

 Het uitgangspunt van de Verburch- hof is dat we onze leerlingen zo lang mogelijk zelf willen begeleiden op onze school, binnen verantwoorde grenzen. We bieden passend onderwijs aan de leerlingen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Soms lopen we tegen de grenzen van onze zorg aan bij leerlingen die zich onvoldoende ontwikkelen, nauwelijks groei laten zien, zich niet meer fijn voelen bij ons op school of structureel grensoverschrijdend gedrag laten zien. Er ontstaan vragen als:

- Kunnen wij deze leerling verantwoord passend onderwijs blijven geven op de Verburch- hof?- Is dit verantwoord voor de leerling, voor de medeleerlingen en voor de leerkrachten?

- Biedt een andere school niet meer mogelijkheden en kansen?

Als school zetten we dan extern deskundigen in om met ons mee te kijken en eventuele stappen te ondernemen. Soms wordt een leerling naar een andere school verwezen.