Verburch-hof

Pabo

Opleiding toekomstige leerkrachten

WSKO vindt het niet alleen belangrijk om kinderen goed onderwijs te bieden in een veilige leeromgeving, maar ook om voor de toekomst goed gemotiveerde en volwaardige leerkrachten op te leiden. Leraren die het verschil maken, leraren die het geloof hebben in ieder kind en dit nooit opgeven en leraren die onderwijs maken waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Naast een gedegen theoretische basis, leert een leerkracht-in-spé het meest en best in de praktijk en nergens kan dat beter dan in de klas en op school zelf.  Daar kan een student werken aan zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarom biedt WSKO aan PABO-studenten, ongeacht hun leerjaar, stageplaatsen en zorgt voor een goede begeleiding en coaching die voortvloeit uit een duidelijke visie op het opleiden van leerkrachten. Naast het geven van lessen in de klas en het begeleiden van leerlingen, nemen de studenten ook deel aan andere werkzaamheden op school, zoals vergaderingen, werkgroepen en oudergesprekken. Op deze manier leren zij alle facetten van het onderwijsvak.

 

Samenwerking PABO Thomas More

WSKO heeft samen met zeven andere besturen een convenant afgesloten met PABO  Thomas More in Rotterdam en biedt jaarlijks ongeveer vijftig studenten van deze Hogeschool een stageplaats. Er is nauw contact met Thomas More over de aanname en begeleiding/coaching van studenten.

 

De begeleiding van de studenten vindt plaats op drie niveaus:

·         Mentoren (de leerkrachten zelf). Zij begeleiden de student in de klas.

·         Opleider in de school. Marja Altena is opleider binnen onze school.

Zij is het aanspreekpunt voor de studenten binnen de school, coördineert de stageplekken binnen de school en is tevens aanspreekpunt voor de bovenschools opleidingscoördinator.

·         Bovenschools opleidingscoördinator. WSKO heeft één bovenschools opleidingscoördinator. Hij/zij zorgt voor een goede communicatie tussen PABO en opleidingscoördinator, organiseert netwerkbijeenkomsten voor opleidingscoördinatoren, fungeert als tussenpersoon bij conflicten en zorgt dat LIO-stagiaires geplaatst worden binnen WSKO.

Ook de begeleiders worden geschoold, om ervoor te zorgen dat de studenten een optimale ondersteuning krijgen tijdens hun stage.

 

Verwachting naar studenten

WSKO ziet studenten als collega’s en verwacht van hen dat zij initiatief nemen, kunnen reflecteren, zich aan kunnen passen aan de schoolcultuur, hun studie serieus nemen en met veel inzet en enthousiasme willen werken aan hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de leerlingen op WSKO-scholen.  Gedurende de opleiding worden leerlingen uitgedaagd om hun eerder opgedane kennis en ervaringen, hun overtuigingen en handelsrepertoire voortdurend kritisch te onderzoeken, te verrijken en waar nodig bij te stellen. Studenten die dit kunnen, of in ieder geval willen leren, zijn van harte welkom bij WSKO!  

THOMAS MORE HOGESCHOOL, SINDS 1950 DÉ PABO IN ROTTERDAM

Onze basisschool werkt samen met lerarenopleiding basisonderwijs Thomas More Hogeschool. Thomas More Hogeschool is een kleinschalige hogeschool waar de communicatielijnen kort zijn, zowel met de docenten als de studenten. Een hechte samenwerking met het basisonderwijs in Rotterdam en omgeving staat bij Thomas More Hogeschool hoog in het vaandel.

Thomas More Hogeschool leidt studenten op tot zelfstandige en verantwoordelijke professionals, die zichzelf blijven ontwikkelen. Studenten van Thomas More Hogeschool leveren zelf ook een actieve bijdrage aan hun leeromgeving. Dit zorgt voor leraren met kennis, kunde en (zelf)vertrouwen die het basisonderwijs versterken.

Kenmerkend voor de opleiding is het schakelen tussen theorie en praktijk. De lesstof wordt continu verbonden aan de beroepspraktijk en andersom. Direct vanaf het eerste jaar wordt er stage gelopen bij één van de basisscholen waar Thomas More een samenwerkingsverband mee heeft.

Partners
Thomas More Hogeschool werkt samen met 7 katholieke schoolbesturen in Rotterdam en regio. Dit zijn:

·         Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)

·         Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP)

·         Stichting Floreo

·         Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO)

·         Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)

·         Laurentius

·         De Groeiling

Meer informatie vindt u op de website van Thomas More Hogeschool: www.thomasmorehs.nl
Voor actueel nieuws van Thomas More Hogeschool en ontwikkelingen in het basisonderwijs:
facebook.com/thomas.more.hs
twitter.com/ThomasMoreHS