Verburch-hof

De Vreedzame School Blok 1

De Vreedzame School Blok 1

Algemeen
U als ouders  en wij als leerkrachten hebben de taak om  onze  kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op www.devreedzameschool.nl.

Blokken van het programma
De Vreedzame School is een programma voor de hele school.
Het programma is zo opgebouwd dat  in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar (over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.

In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Blok 1 We horen bij elkaar                                            
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.